Stomatološka zdravstvena zaštita

                se sastoji od primene preventivnih i dijagnostičko-terapijskih metoda u domu zdravlja, predškolskim ustanovama i školama u cilju unapredjenja oralnog zdravlja celokupnog stanovništva opštine, sprečavanja i ranog otkrivanja bolesti, konzervativnim i hirurškim lečenjem i protetskom terapijom i rehabilitacijom lica sa narušenim zdravljem usta i zuba. Stomatološka zdravstevena zaštita se realizuje kroz sledeće segmente:

-         dečju i preventivnu stomatologiju 0 – 6 godina,

-         dečju i preventivnu stomatologiju 7 – 19 godina,

-         ortopediju vilice,

-         bolesti usta i zuba kod odraslih gradjana,

-         oralnu hirurgiju,

-         stomatološku protetiku.

                realizuje program stomatološke zaštite male i predškolske dece i obuhvata sledeće zdravstvene procedure:

-         kontrolni pregled roditelja,

-         ciljani stomatološki pregled odojčeta (skrining na karijes i na ortodontske anomalije),

-         kontrolni pregled deteta u 2 godini,

-         sistematski pregled u trećoj godini,

-         sistematski pregled pred upis u prvi razred osnovne škole,

-         fluorisanje zuba,

-         zalivanje fisura,

-         preventivno plombiranje,

-         lečenje zuba,

-         plombiranje kod bolesnih zuba,

-         vadjenje mlečnih i stalnih zuba,

-         drenažu zuba,

-         lečenje mekih tkiva usne šupljine,

-         po potrebi ostale intervencije,

-         analizu RTG snimka,

-         zdravstveno vaspitni rad.

                realizuje program stomatološke zaštite školske dece i omladine i obuhvata sledeće zdravstvene procedure:

-         sistematski pregled učenika u prvom (ako nisu pregledana pred upis u školu),  petom i osmom razredu osnovne škole i prvom i četvrtom razredu srednje škole,

-         kontrolni pregled učenika u prvom, drugom, trećem, četvrtom, šestom i sedmom razredu osnovne škole,

-         fluorisanje zuba,

-         zalivanje fisura,

-         preventivno plombiranje,

-         skrining rizika za paradentopatije,

-         lečenje zuba,

-         plombiranje kod bolesnih zuba,

-         vadjenje mlečnih i stalnih zuba,

-         drenažu zuba,

-         lečenje mekih tkiva usne šupljine,

-         po potrebi ostale intervencije,

-         analizu RTG snimka,

-         zdravstveno vaspitni rad.

            bavi se prevencijom ortodontskih anomalija. Pri tome primenjuje sledeće stomatološke procedure:

- skrining na ortodontske anomalije,

- blagovremenu sanaciju mlečnih zuba,

- držače prostora,

- mioterapiju,

- vežbe špatulom,

- vestibularnu ploču,

- aktivni pokretni ortodontski aparat,

- funkcionalni ortodontski aparat (aktivator, aktivator po Brudeu, ortopedski korektor),

- analizu RTG snimka 

            bavi se otkrivanjem bolesti usta i zuba i njihovom sanacijom pomoću konzervativnih metoda. Primenjuju se sledeće stomatološke procedure:

-         sistematski pregled uz sanaciju usta i zuba kod trudnice,

-         sistematski pregled uz sanaciju usta i zuba kod odraslih gradjana,

-         sistematski pregled uz sanaciju usta i zuba kod radnika pod posebnim uslovima rada,

-         lečenje zuba,

-         plombiranje zuba,

-         zbrinjavanje paradentopatija,

-         lečenje mekih tkiva usne duplje,

-         analizu RTG snimka,

-         zdravstveno vaspitni rad,

-         po potrebi ostale intervencije iz ove oblasti

 

            bavi se lečenjem, rekonstrukcijom i rehabilitacijom stomatognatog sistema. Terapijom su obuhvaćeni krezubi i bezubi pacijenti, pri čemu se radi nadoknada izgubljenog tkiva, uspostavljanje normalne funkcije stomatognatog sistema i sprečavanje njegovg daljeg razaranja, pri čemu se posebna pažnja posvećuje estetskoj rehabilitaciji pacijenta. Primenjuju se savremeni metodi magnetoterapije u sprečavanju redukcije rezidualnog alveolarnog grebena. Primenjuju se sledeće protetske nadoknade:

-         totalna  akrilatna proteza,

-         parcijalna akrilatna proteza,

-         supradentalna akrilatna proteza,

-         proteze od akrilata sa ugradnjom mikromagneta,

-         nagrizni greben od akrilata

-         podlaganje akrilatnih proteza,

-         reparatura proteza,

-         cementiranje starih kruna,

  

            bavi se hirurškim lečenjem zuba i potpornih struktura i primenjuje sledeće stomatološke procedure:

-         vadjenje zuba,

-         komplikovano vadjenje zuba,

-         hirurško vadjenje zuba,

-         vadjenje zuba pacijentima rizika,

-         vadjenje zuba pacijentima sa poremećajem hemostaze,

-         hirurško vadjenje impaktiranih i prekobrojnih zuba,

-         odstranjivanje kalkulusa iz izvodnih kanala pljuvačne žlezde,

-         primarnu plastiku oroantralne komunikacije,

-         resekciju frenuluma plike,

-         delimično produbljivanje vestibuluma,

-         gingivektomiu,

-         režanj operacije,

-         alveolotomiju,

-         resekciju korena zuba,

-         primarnu obradu rane bez suture,

-         primarnu obradu rane sa suturom,

-         repoziciju luksirane mandibule,

-         lečenje hroničnog bolnog sindroma lica i vilica,

-         skrining na oralni karcinom,

-         analizu RTG snimka,

-         po potrebi i ostale manje hirurške intervencije.