Zdravstvena zaštita radnika

 se sastoji od primene preventivnih i dijagnostičko-terapijskih metoda u domu zdravlja i u radnoj organizaciji u cilju unapredjenja i zaštite zdravlja radno aktivnih zaposlenih lica, poboljšanja uslova životne i radne sredine, sprečavanja povreda na radu i prevenciji profesionalnih bolesti i obuhvata sledeće procedure:

-         periodične i kontrolno periodične preglede radnika koji rade pod posebnim uslovima rada,

-         periodične i kontrolno periodične preglede profesionalnih vozača,

-         sistematske ciljane preglede svih ostalih kategorija zaposlenih lica,

-         preglede lica pred zapošljavanje u cilju utvrdjivanja i ocene opšte i posebne zdravstvene sposobnosti za rad na odredjenim poslovima i zadacima,

-         preglede lica pred polaganje vozačkog ispita i kontrola zdravlja vozača amatera posle 65. godine,

-         funkcionalna ispitivanja u okviru pojedinih navedenih preventivnih pregleda: EKG, spirometrija, ortorajter, psihološka testiranja,

-         higijensko i sanitarno izvidjanje radnih mesta u cilju praćenja i proučavanja higijenskih, sanitarnih, tehnoloških i socijalnih uslova radne sredine, pronalaženja štetnih noksi i sprečavanja njihovog delovanja na zdravlje zaposlenih i procese rada,

-         zdravstveno vaspitne aktivnosti,

-         ukazivanje hitne pomoći licima povredjenim i obolelim u procesu rada,

-         preglede i lečenje obolelih radno aktivnih zaposlenih lica,

-         obradu radnika zbog upućivanja na lekarsku komisiju (bolovanje preko 30 dana),

-         obradu radnika za upućivanje na invalidsku komisiju,

-         preglede radno aktivnih zaposlenih lica pred polazak na klimatsko lečenje ili rehabilitaciju.

Treba istaći da je zdravstvena zaštita radno aktivnih zaposlenih lica od posebnog značaja, jer se na teritoriji opštine Lazarevac nalazi najveći broj poligona i objekata Javnog preduzeća rudarskog basena »Kolubara« i obavlja nejveći deo tehnološkog procesa ovog energetskog kompleksa koji je od vitalnog značaja za čitavu državu.