PneumofTiziološka zdravstvena zaštita

                 se sastoji od primene preventivnih i dijagnostičko-terapijskih metoda u domu zdravlja i kući, u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja TBC, malignih neoplazmi i opstruktivnih bolesti pluća i lečenja lica obolelih od bolesti respiratornog sistema i obuhvata sledeće procedure:

-         radiografske i radioskopske preglede,

-         preglede i sistematski nadzor nad licima obolelim od aktivne TBC,

-         preglede i sistematski nadzor nad licima sa inaktivnom TBC,

-         preglede i sistematski nadzor nad licima u kontaktu,

-         preglede i sistematski nadzor nad licima obolelim od malignih neoplazmi disajnih organa,

-         preglede i lečenje lica obolelih od ostalih bolesti respiratornog sistema,

-         sprovodjenje hemioprofilakse,

-         davanje infuzione citostatske i ostale parenteralne terapije,

-         uzimanje biološkog materijala za bakteriološke preglede i preglede na Löwenstein podlogu,

-         zdravstveno-vaspitni rad.