Zdravstvena zaštita odraslih GRAĐANA

 se sastoji od primene preventivnih i dijagnostičko terapijskih metoda u domu zdravlja i kući u cilju zaštite zdravlja lica starijih od 65 godina, domaćica, poljoprivrednika i nezaposlenih lica, a u terenskim (seoskim) ambulantama i zaštitom zdravlja zaposlenih lica i obuhvata sledeće procedure:

-         ciljane i kontrolne preglede u cilju ranog otkrivanja hroničnih nezaraznih bolest i TBC,

-         vakcinacije od gripa lica starijih od 65 godina,

-         zdravstveno vaspitne aktivnosti,

-         preglede i lečenje obolelih osoba,

-         EKG pregledi,

-         seroprofilaksa i imunizacija osoba posle povredjivanja,

-         ukazivanje neodložne i hitne pomoći,

-         organizovanje i sprovodjenje kućnog lečenja i medicinske nege,

-         priprema medicinske dokumentacije za lekarske komisije,

-         izdavanje lekarskih uverenja na zahtev institucija ili lični zahtev,

-         po potrebi poslove mrtvozorstva i sudsko medicinske uvidjaje (na zahtev pravosudnih organa),