Zaštita mentalnog zdravlja

             se sastoji od primene preventivnih i dijagnostičko-terapijskih metoda u domu zdravlja, kući, radnoj organizaciji i školi u cilju unapredjenja mentalnog zdravlja celokupnog stanovištva opštine, sprečavanja i ranog otkrivanja mentalnih bolesti i lečenja obolelih lica i obuhvata sledeće zdravstvene procedure:

-         učešće u preventivnim pregledima koja se realizuju u okviru zdravstvene zaštite radno aktivnih zaposlenih lica,

-         preglede lica pred zapošljavanje,

-         preglede lica pred polaganje vozačkog ispita,

-         sistematske ciljane preglede svih ostalih kategorija odrslih gradjana,

-         preglede i sistematski nadzor nad decom sa psihičkim ili neurološkim smetnjama,

-         preglede i sistematski nadzor nad licima obolelim od bolesti zavisnosti,

-         preglede i sistematski nadzor nad licima obolelim od neuroloških ili psihijatrijskih bolesti,

-         timski rad psihijatra, psihologa i socijalnog radnika u dijagnostikovanju i lečenju obolelih lica,

-         psihološka testiranja,

-         psihoterapijsko i medikamentozno lečenje,

-         psihološku i socijalnu rehabilitaciju i readaptaciju obolelih lica,

-         zdravstveno vaspitni rad,

-         psihijatrijske ekspertize kod lica koja su počinila krivični delikt (na zahtev pravosudnih organa).