Dom zdravlja“Dr Đorđe Kovačević“

Broj: 2900

Datum: 07.08.2015.godine

 

 

     Na osnovu člana 24.stav 3. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS“broj 24/05, 61/05, 54/2009 i 75/2014g.) i člana 24. tačka 4. Statuta Doma zdravlja“Dr Đorđe Kovačević“ Lazarevac, dana 07.08.2015.godine, direktor Doma zdravlja donosi:

 

     PRAVILNIK O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U DOMU ZDRAVLJA

                              „Dr ĐORĐE KOVAČEVIĆ“ LAZAREVAC

           

 

                                      I    UVODNE ODREDBE

                                                  Član 1.

     Ovim  Pravilnikom utvrđuje se sistematizacija radnih mesta u Domu zdravlja Lazarevac.

Sistematizacija radnih mesta sadrži: organizacioni oblik kome pripada radno mesto, naziv radnog mesta, poslove koje radnik obavlja, broj izvršilaca, vrstu stručne spreme, radno iskustvo, posebna znanja i sposobnosti i posebne uslove rada.

 

   Član 2.

    Sistematizacija radnih mesta se utvrđuje na osnovu Pravilnika o unutrašnjem organizovanju u Domu zdravlja prema tekućim i perspektivnim potrebama procesa rada, postavljenim planovima i programima rada, kao i poslovima koji svaki izvršilac obavlja na svome radnom mestu.

Član 3.

     Pod radnim mestom podrazumeva se unapred određen skup poslova i zadataka, kao i stalni sadržaj rada jednog ili više radnika-izvršilaca.

Član 4.

     Pravilnikom o unutrašnjem organizovanju Doma zdravlja utvrđeni su poslovi za svaki organizacioni deo u Domu zdravlja.

      Poslove iz prethodnog stava obavljaju radnici koji su raspoređeni po organizacionim delovima u okviru svoje stručne spreme i stručne spreme koja je predviđena Pravilnikom, znanja, sposobnosti, kao i prema nalogu ovlašćenih rukovodilaca.

Član 5.

Radnik se raspoređuje na radno mesto radi čijeg je vršenja i zasnovao radni odnos, a u toku rada raspoređuje se na svako radno mesto na način i u slučajevima utvrđenim Zakonom i opštim aktima Doma zdravlja.

Član 6.

       Za  obavljanje poslova iz delokruga Doma zdravlja utvrđuje se sistematizacija radnih mesta, i to:

 

 

 

Član 7.

         Izmene i dopune ovog Pravilnika vrše se po postupku i na način koji važi za njegovo donošenje.

    

 

Član 8.

       Direktor Doma zdravlja će u roku od 90 dana izvršiti raspoređivanje radnika prema ovom Pravilniku.

Prilikom raspoređivanja direktor će voditi računa o stepenu školske spreme, smeru i drugim kriterijumima utvrđenim  ovim Pravilnikom, i dosadašnjim poslovima koje svaki izvršilac obavlja u Domu zdravlja.

 

 

Član 9.

      Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Odluka o sistematizaciji poslova i radnih zadataka  Broj: 1304 od 23.04.2015.godine.          

 

 

Član 10.

Ovaj  Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primenjivaće se od 15.08.2015.godine.

 

     D i r e k t o r

                                                                        dr Jovan Milojević, s.r.

 

 

 

Istaknuto na Oglasnoj tabli Doma zdravlja Lazarevac 07.08.2015.g.

i stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja.

 

                                                                        Šef odseka radnih odnosa,

                                                                        Nada Gerasimović, s.r.