1
1. RADNA MESTA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA
Naziv radnog mesta Zvanje/Zanimanje Završena šk./Fakultet Step.str.spreme Završena spec. Radni staž u medicinskoj delatnosti Posebni uslovi Br.   Izvršilaca
1 2 3 4 5 6 7 8
Direktor   Uslovi dati u statutu VII/VII2   5   1
Pomoćnik direktora za medicinske poslove   Medicinski ili stomatološki fakultet VII/2   5   1
Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove   Pravni ili ekonomski fakultet VII   5   1
1A. OPŠTI ORGANIZATOR 
Glavni tehničar   Viša ili srednja medicinska škola IV/VI   5   1
Administrativni sekretar direktora   Viša ili srednja škola IV/VI   1   1
2. Služba zdravstvene zaštite dece i omladine
1 2 3 4 5 6 7 8
Načelnik Lekar specijalista Medicinski fakultet VII/2 pedijatrija 3 spec.ispit 1
Glavna sestra Viši ili srednji medicinski tehničar Viša ili srednja medicinska škola IV/VI   3 pol.str.  ispit 1
Lekar specijalista Lekar specijalista pedijatrije Medicinski fakultet VII/2 pedijatrija   spec.ispit 6  
Lekar Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 3
Psiholog dipl. psiholog Odgovarajući fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Defektolog logoped Diplomirani defektolog logoped Defektološki fakultet smer logopedski VII     pol.str.  ispit 1
Viši medicinski tehničar Viši medicinski tehničar pedijatrijskog smera Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 1
Viši fizioterapeut Viši fizioterapeut Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 1
Odgovorni tehničar vakcinacije Viši ili srednji medicinski tehničar Viša ili srednja medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja med.škola IV     pol.str.  ispit 10
Medicinski tehničar koordinator
u savetovalištu za decu i omladinu
Medicinski tehničar pedijatrijskog smera Viša ili srednja med.škola pedijatrijskog smera IV/VI     pol.str.  ispit 1
3. Služba zdravstvene zaštite žena sa porodilištem
1 2 3 4 5 6 7 8
Načelnik Lekar specijalista ginekologije Medicinski fakultet VII/2 Ginekologija 3 spec.ispit 1
Glavna sestra dispanzera za žene Srednji ili viši medicinski tehničar-akušerskog smera Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Lekar specijalista Lekar specijalista ginekologije Medicinski fakultet VII/2 Ginekologija   spec.ispit 5
Medicinski tehničar Srednji ili viši medicinski tehničar-akušerskog smera Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 4
Akušerska sestra u savetovalištu za trudnice Srednji medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 2
Odgovorna sestra porodilišta Medicinski tehničar akušerskog smera Srednja medicinska škola IV   3 pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar Srednji ili viši medicinski tehničar-akušerskog smera Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 8
Servirka u porodilištu Servirka Osnovna škola II       2
4. Služba stomatološke zdravstvene zaštite
1 2 3 4 5 6 7 8
Načelnik Stomatolog specijalista Stomatološki fakultet VII/VII2   3 spec.ispit 1
Glavna sestra Srednji ili viši medicinski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Odeljenje za dečiju i preventivnu stomatologiju
1 2 3 4 5 6 7 8
Stomatolog specijalista Specijalista dečije preventivne stomatologije Stomatološki fakultet VII/2     spec.ispit 3
Stomatolog specijalista Stomatolog specijalista ortopedije vilica Stomatološki fakultet VII/2     spec.ispit 2
Stomatolog Stomatolog Stomatološki fakultet VII     pol.str.  ispit 3
Stomatološka sestra Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 8
Zubni tehničar Zubni tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 2
Odeljenje za opštu stomatologu
1 2 3 4 5 6 7 8
Stomatolog specijalista Specijalista oralne hirurgije Stomatološki fakultet VII/2 Oralna hirurgija   spec.ispit 2
Stomatolog specijalista Specijalista stomatološke protetike Stomatološki fakultet VII/2 Protetika   spec.ispit 1
Stomatolog Stomatolog Stomatološki fakultet VII       4
Stomatološka sestra Stomatološka sestra Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 4
Zubni tehničar Zubni tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 4
5. Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih stanovnika
1 2 3 4 5 6 7 8
Načelnik   Medicinski fakultet sa specijalizacijom VII/2   3 spec.ispit 1
Glavna sestra Srednji ili viši medicinski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI   3 pol.str.  ispit 1  
Lekar specijalista Lekar specijalista opšte medicine Medicinski fakultet VII/2 Opšta medicina   spec.ispit 4
Lekar Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 10
Viši medicinski tehničar Viši medicinski tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 3
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 17
Ambulanta Dudovica
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar u amb.Dudovica Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 2
Medicinski tehničar u amb.Dudovica Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 2
Stomatolog u amb.Dudovica Stomatolog Stomatološki fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Stomatološki tehničar u amb.Dudovica Stomatološki tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
7
Ambulanta Brajkovac    
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar u amb.Brajkovac Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar u amb.Brajkovac Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Odeljenje polivalentne patronaže
1 2 3 4 5 6 7 8
Odgovorna sestra srednja ili viša medicisni tehničar srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Viši medicinski tehničar Viši medicinski tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 5
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 3
vozač Vozač.ispit B kategorije Osnovna ili škola za KV vozače II/III       2
Odeljenje kućnog lečenja i nege
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Odgovorni tehničar k.lečenja i nege Srednji ili viši medicinski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Viši medicinski tehničar Viši medicinski tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 6
vozač Vozač.ispit B kategorije Osnovna ili škola za KV vozače II/III       4
6.Služba za specijalističko konsultativnu delatnost
1 2 3 4 5 6 7 8
Načelnik   Medicinski fakultet VII/2 Specijalizacija 3 spec.ispit 1
Glavna sestra Srednji ili viši medicinski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Odeljenje interne medicine
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar specijalista Lekar specijalista interne medicine Medicinski fakultet VII/2 Interna medicina   spec.ispit 2
Viši ili srednji medicinski tehničar Medicinski tehničar srednja ili viša medicinska sestra IV/VI     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 2
Odeljenje oftalmologije
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar specijalista Lekar specijalista oftalmolog Medicinski fakultet VII/2 Oftalmologija   spec.ispit 3
Medicinska sestra Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 3
Odeljenje za ORL
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar specijalista Lekar specijalista ORL Medicinski fakultet VII/2 ORL   spec.ispit 3
Viši medicinski tehničar Viši medicinski tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 3
Odeljenje za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar specijalista Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Medicinski fakultet VII/2 Fizikalna medicina i rehabilitacija   spec.ispit 3
Odgovorni fizioterapeut Srednji ili viši fizioterapeutski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Viši fizioterapeut Viši fizioterapeutski tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 3
Fizioterapeutski tehničar Fizioterapeutski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 10
Odeljenje za neuropsihijatriju
1 2 3 4 5 6 7 8
Šef odeljenja Lekar specijalista neuropsihijatrije Medicinski fakultet VII/2 Psihijatrija 3 spec.ispit 1
Lekar specijalista Lekar specijalista neuropsihijatrije Medicinski fakultet VII/2 Psihijatrija   spec.ispit 3
Socijalni radnik Dipl.socijalni radnik Fakultet političkih nauka VII       1
Šef odseka za psihosocijalni rad Dipl.psiholog Filozofski fakultet VII       1
Dipl.psiholog Dipl.psiholog Filozofski fakultet VII       2
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 4
Odeljenje laboratorijske dijagnostike
1 2 3 4 5 6 7 8
Šef laboratorije Lekar specijalista medicinske biohemije Medicinski fakultet VII/2 Medicinska biohemija 3 spec.ispit 1
Lekar specijalista Lekar specijalista kliničke biohemije Medicinski fakultet VII/2 Klinička biohemija   spec.ispit 1
Odgovorni laborant Srednji ili viši laboratorijski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI   3 pol.str.  ispit 1
Viši laboratorijski tehničar Viši laboratorijski tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 1
Laboratorijski tehničar Laboratorijski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 15
Odeljenje radiološke dijagnostike
1 2 3 4 5 6 7 8
Šef radiološke dijagnostike Lekar specijalista radiologije Medicinski fakultet VII/2 Radiologija 3 spec.ispit 1
Lekar specijalista Lekar specijalista radiologije Medicinski fakultet VII/2 Radiologija   spec.ispit 3
Odgovorni radiološki tehničar Viši radiološki tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 1
Viši radiološki tehničar Viši radiološki tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 2
Radiološki tehničar Radiološki tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 3
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar na šalteru Medicinski tehničar Srednja medicinska škola opšti smer IV     pol.str.  ispit 1
Odsek dermatovenerologije
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar specijalista Lekar specijalista dermatovenerologije Medicinski fakultet VII/2 Dermatovenerologija   spec.ispit 1
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Odsek pneumoftiziološke zaštite
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar specijalista Lekar spec.pneumoftiziolog Medicinski fakultet VII/2     spec.ispit 1
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 2
Odeljenje druge dijagnostike sa centrom za prevenciju dijabeta
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar specijalista-koordinator centra Lekar specijalista opšte medicine Medicinski fakultet sa speci-
jalizacijom
VII/2 Opšta medicina 3 godine rada u struci spec.ispit poznavanje rada na ultrazvuku 1
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar u centru za prevenciju dijabeta Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
7.Služba hitne pomoći
1 2 3 4 5 6 7 8
Načelnik   Medicinski fakultet VII/VII2 Sa ili bez specijalizacije   sa ili bez spec.ispita 1
Glavni tehničar Srednji ili viši medicinski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1  
Lekar specijalista Lekar specijalista urgentne medicine Medicinski fakultet VII/2 Urgentna medicina   spec.ispit 2
Lekar Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 9
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 11
Odeljenje sanitetskog prevoza i autoservisa
1 2 3 4 5 6 7 8
Šef Viša ili srednja škola odgovar. zanimanja Viša ili srednja škola odgovar. zanimanja IV/VI       1
Automehaničar Automehaničar III stepen III       1
Vozač Vozač ispit B kategorije Osnovna ili škola za KV vozače II/III       23
8.Služba medicine rada
1 2 3 4 5 6 7 8
Načelnik   Medicinski fakultet VII/2   3 spec.ispit 1
Glavna sestra Srednji ili viši medicinski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Lekar specijalista Lekar specijalista medicine rada Medicinski fakultet VII/2 Medicina rada   spec.ispit 6
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 9
9.Zdravstvena stanica Veliki Crljeni
1 2 3 4 5 6 7 8
Načelnik   Medicinski fakultet VII/2 Specijalizacija 3 spec.ispit 1
Glavna sestra Srednji ili viši medicinski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Lekar specijalista Lekar specijalista pedijatrije Medicinski fakultet VII/2 Pedijatrija   spec.ispit 2
Lekar Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 5
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 11
Medicinski tehničar Medicinski tehničar pedijatrijskog smera Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 3
Viši medicinski tehničar na poslovima polivalentne patronaže srednji ili viši medicinski tehnničar srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1  
Stomatolog u Z.S.Veliki Crljeni Stomatolog Stomatološki fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Stomatološki tehničar u Z.S.Veliki Crljeni Stomatološki tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Laboratorijski tehničar Laboratorijski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 3
Ambulanta Vreoci
1 2 3 4 5 6 7 8
Odgovorna sestra u amb.Vreoci Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Lekar u amb.Vreoci Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 3
Medicinska sestra u amb.Vreoci Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 3
Ambulanta Stepojevac
1 2 3 4 5 6 7 8
lekar specijalista Lekar spec.opšte medicine Medicinski fakultet VII/2 Specijalizacija   spec.ispit 1
Lekar u amb.Stepojevac Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar u amb.Stepojevac Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 4
Stomatolog u amb.Stepojevac Stomatolog Stomatološki fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Stomatološki tehničar u amb.Stepojevac Stomatološki tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Ambulanta Mirosaljci
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar u amb.Mirosaljci Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar u amb.Mirosaljci Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 2
Abulanta Junkovac
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar u amb.Junkovac Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar u amb.Junkovac Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
10.Zdravstvena stanica Rudovci
1 2 3 4 5 6 7 8
Načelnik   Medicinski fakultet VII/2 Specijalizacija 3 spec.ispit 1
Glavna sestra Srednji ili viši medicinski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1
Lekar specijalista Lekar specijalista opšte medicine Medicinski fakultet VII/2 Pedijatrija   spec.ispit 1
Lekar specijalista Lekar specijalista pedijatrije Medicinski fakultet VII/2 Pedijatrija   spec.ispit 0
Lekar Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 3
Medicinski tehničar Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 9
Medicinski tehničar Medicinski tehničar-pedijatrijskog smera Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 2
Medicinski tehničar na šalteru Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Stomatolog Stomatolog Stomatološki fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Stomatološki tehničar Stomatološki tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Viši medicinski tehničar na poslovima polivalentne patronaže Viši medicinski tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 1  
Laboratorijski tehničar Laboratorijski tehničar Srednja ili viša medicinska škola IV/VI     pol.str.  ispit 1          
Ambulanta Baroševac
1 2 3 4 5 6 7 8
Lekar u amb.Baroševac Lekar opšte medicine Medicinski fakultet VII     pol.str.  ispit 1
Medicinski tehničar u amb.Baroševac Medicinski tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
11.Služba za nemedicinske poslove
1 2 3 4 5 6 7 8
Nacelnik sluzbe                          Dipl.pravnik,Dipl.ekonomista,Lekar specijalista zdravsvene statistike i informatike VII/VII2   5 godina u zdravstvenoj delatnosti   1
,
Odeljenje za ekonomsko finansijske poslove
1 2 3 4 5 6 7 8
Šef odeljnja računovodstva Dipl.ekonomista Ekonomski fakultet VII   3 godine u zdravstvenoj delatnosti   1
Šef odseka knjigovodstva   srednja-viša škola IV/VI   3 godine u zdravstvenoj delatnosti   1
Likvidator   Srednja škola IV       1
Materijalni knjigovođa   Srednja škola IV       1
Knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara i zaliha   Srednja škola IV       1
Blagajnik   Srednja škola IV       1
Knjigovođa   Srednja škola IV       2
Likvidator participacije   Srednja škola IV       1
Fakturista   Srednja škola IV       1
Šef odeljenja obračuna zarada   srednja ili viša škola IV/VI       1
Obračunski radnik   Srednja škola IV       2
Samostalni referent za obračun i isplatu zarada i drugih primanja Dipl.ekonomista Ekonomski fakultet VII       1
Odeljenje za opšte pravne i komercijalne poslove
1 2 3 4 5 6 7 8
Dipl.pravnik Dipl.pravnik Pravni fakultet VII   3 godine u zdravstvenoj delatnosti   1
Šef odseka kadrovske službe   srednja ili viša škola IV/VI   3 godine u zdravstvenoj delatnosti   1
Magacioner   Srednja škola IV       2
Referent za radne odnose   Srednja ili viša škola IV/VI       1
Šef odseka nabavke   srednja-viša škola IV/VI   3 godine u zdravstvenoj delatnosti   1
Nabavljač i lice za bezbednost i zdravlje na radu   srednja ili viša škola IV/VI       1
Šef odseka službe obezbeđenja i referent za odbranu   srednja ili viša škola IV/VI       1
Radnik na obezbeđenju   Osnovna škola I-II     Obuka za rukovanjem vatrenim oružjem 2
Referent organa upravljanja, zaštitu na radu i PPZ   srednja ili viša škola IV/VI     Stručni ispit iz PPZ zaštite 1
Kurir-radnik na kopir aparatu   Osnovna škola I-II       1
Arhivar   Srednja škola IV       1
Odsek za socijalnu medicinu i informatiku
1 2 3 4 5 6 7 8
Šef   Medicinski fakultet VII/2 Statistika i informatika     1
Referent plana-statističar   Srednja ili viša škola IV/VI       1
Statističar-evidentičar   Srednja škola IV       1
Lekari na specijalizaciji                  
Lekari na specijalizaciji   medicinski fakultet VII   2   7    
Odeljenje HES-a
1 2 3 4 5 6 7 8
Šef Lekar specijalista epidemiologije Medicinski fakultet VII/2 Epidemiologija   spec.ispit 1
Odgovorni sanitarni  tehničar Viši sanitarni tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 1
Viši medicinski tehničar Viši sanitarni tehničar Viša medicinska škola VI     pol.str.  ispit 1
Sanitarni  tehničar Srednji sanitarni tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Sanitarni  tehničar na sterilizaciji Srednji sanitarni tehničar Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Operativni tehničar na DDD i-vozač Srednji medicinski tehničar i "B" kateg. Srednja medicinska škola IV     pol.str.  ispit 1
Odeljenje za održavanje
1 2 3 4 5 6 7 8
Šef održavanja   srednja-viša škola IV/VI       1
Vodoinstalater KV instalater vode i kanalizacije, voz.B kategorije   III       1
Električar Električar, voz.B kategorije Elektrotehnička škola III/IV       2
Radnik na poslovima šivenja   kurs za šivenje i krojenje NK     NK i kurs za šivenje 1
Perač rublja   Osnovna škola NK       5
Evidentičar kvarova i popravki   Srednja škola IV       1
Telefonista na centrali     osnovna  škola ili III stepen I-III       3
Radnik na informacijama   III stepen ili srednja škola III/IV       1
Radnik na uništavanju medic.otpada   III stepen ili srednja škola III/IV       2
Radnik na čišćenju kruga   osnovna škola I       1
 
Odeljenje za održavanje higijene
1 2 3 4 5 6 7 8
Šef odeljenja za higijenu   III stepen ili srednja škola IIII/IV       1
Spremačica-higijeničar   Osnovna škola I       36
Direktor,
Dr Jovan Milojević, s.r.